สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10