กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 384) 16 มิ.ย. 65
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ ๑) เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 267) 16 มิ.ย. 65
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารง พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 233) 16 มิ.ย. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 208) 16 มิ.ย. 65