กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระครูสิริวินัยบรรหาร
รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าง
กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ว่าง
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์

ว่าง
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม

ว่าง
กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาเชิงรุก