กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

พระครูถาวรรัตนานุกิจ
รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ว่าง
กลุ่มงานวิชาการ

ว่าง
กลุ่มงานวิทยบริการ

ว่าง
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าง
กลุ่มงานกิจการนักเรียน